بيماري هاي شنوايي به ويژه كاهش شنوايي ناشي از سر و صداي محيط كار يك مشكل شايع در تعداد زيادي شنوايي ناشي از سر و صداي محيط از اين محيط ها است و این یعنی اهمیت حفاظت شنوایی.

راه های حفاظت از شنوایی در محل کار

سر صدا شايع ترين عامل زيان آور فيزيكي، در محيط كار است با توجه به اين كه براي كاهش شنوايي ناشي از سر و صداي محيط كار هيچگونه درماني وجود ندارد تنها راه حل اين مشكل پيشگيري به وسيله كنترل صدا است.

به طور كلي كنترل صدا و حفاظت شنوایی به سه شكل صورت مي پذيرد :

  • كاهش صدا در منبع توليد
  • جلوگيري از انتقال صدا
  • استفاده از تجهيزات حفاظت فردي

در مواردي كه با وجود كاهش صدا در منبع توليد و جلوگيري از انتقال صدا رساندن صدا به حد استاندارد هاي مورد نظر ممكن نباشد تنها راه چاره استفاده از وسايل حفاظت فردي شنوايي است.