حفاظت-از-دستان

نکات مهم درباره حفاظت از دست :

ایجاد محیط کار ایمن از وظایف اصلی مدیریت در هر سازمان  است. در چنین محیطی است که می توان انتظار داشت کارکنان در راستای تولید بهره ور تلاش کنند. چنانچه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی ، مکانیکی ، ارگونومیک ، روانی و بیولوژیک در محیط کار در کنار مواردی مثل خطرات حریق ، انفجار و .. به درستی شناسایی نشوند و راهکارهایی جهت مقابله با آن ها لحاظ نگردد می توانند منشا حوادث جبران ناپذیری شوند.

از این رو تلاش در راستای حذف و کاهش خطرات به یکی از اولویت های سازمان های امروزی تبدیل شده است. اما علیرغم تلاش های فراوانی که در این راستا صورت گرفته ، هیچگاه خطرات به طور کامل حذف نمی شوند و احتمال بروز حوادث همواره وجود دارد.

حذف یا کاهش خطرات به طور کلی در سه مرحله (محل ایجاد ، مسیر انتقال و محل دریافت) صورت می گیرد. تغییر در طراحی تجهیزات و فرآیندها، جایگزینی مواد و روش های تولید ، حفاظ گذاری و ایزوله کردن تجهیزات و … از جمله فعالیت ها در راستای مواجهه با خطرات در محیط کار هستند.

در این میان استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین عامل کاهنده شدت اثرات حادثه (به دنبال لحاظ نمودن تدابیر حفاظتی مختلف) اهمیت خاصی دارد.

انتخاب صحیح تجهیزات حفاظتی متناسب با نوع کار استفاده درست از تجهیزات مراقبت و نگهداری مناسب از جمله مواردی هستند که باید در برنامه حفاظتی و پیشگیرانه هر سازمان در نظر گرفته شوند.

بیش از ۴۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به آسیب های وارده به دست و انگشتان می باشد. دست انسان را خطرات متعددی از جمله لبه های تیز و برنده ، ضربات مکانیکی ، مواد شیمیایی ، حرارت الکتریسیته ، ارتعاش و پرتوهای رادیواکتیو در محیط های کاری تهدید می کند که جهت پیشگیری از این آسیب ها آشنایی با الزامات عمومی به کارگیری این تجهیزات حفاظتی و انواع دستکش های حفاظتی ضروری است.

دستکش ها از نظر محدوده ای از دستان که بایستی مورد حفاظت قرار گیرند ، به ساق کوتاه (تا روی مچ) ساق متوسط (تا روی ساعد) و ساق بلند (تا روی آرنج) تقسیم می شوند.

همچنین بسته به میزان قابلیت تحرک مورد نیاز انگشتان به انواع پنج انگشتی ، دو انگشتی و تک انگشتی دسته بندی می شوند.

در انتخاب دستکش های حفاظتی جهت فعالیت های مختلف می توان از علائم مشخصه ثبت شده بر روی دستکش جهت مصارف گوناگون به شرح جدول زیر استفاده کرد:

علائم-مشخصه-دستکش-ایمنی نکات مهم در حفاظت از دست بخش اول

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند: