استاندارد-های-وسایل-حفاظت-فردی-(PPES)

استانداردهای وسایل حفاظت فردی:

کشورهای مختلف دارای استاندارد ملی می باشند. به طور مثال DIN استاندارد کشور آلمان و BS استاندارد کشور انگلیس می باشد.

بعد از تشکیل اتحادیه اروپا مقرراتی تحت عنوان CE وضع شده است که علاوه بر استاندارهای ملی ، این استاندارد در کل کشورهای اروپایی رعایت می شود.

برای وسایل حفاظت فردی این استانداردها با دو حرف EN و یک کد برای هر وسیله حفاظت فردی خاص ارائه شده است. به طور مثال استاندارد دستکش های ایمنی EN 388 می باشد.

یکی از موارد مهم در یک برنامه مناسب استفاده از وسایل حفاظت فردی ف ارزیابی خطرات و بررسی وسایل حفاظت فردی موجود ، انتخاب بهترین وسیله بر اساس ارزیابی انجام شده در مورد خطرات آن شغل مورد نظر می باشد.

لوازم حفاظت فردی جهت رسیدن به سه هدف زیر به کار می روند:

  1. به عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روی محیط و پیرامون کارگر و آنچه که در اختیار دارد.
  2. به عنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آن ها پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است.
  3. در شرایطی که اقدام اساسی ایمنی محتاج زمان باشد ، در این صورت تنها امکان تامین شرایط ایمنی برای افراد به طور موقت خواهد بود.

مستندات قانونی

طبق ماده ۹۰ قانون کار و تامین اجتماعی کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظتی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسایل را بر حسب مورد همراه یا نمونه های آن را به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید به ساخت و یا وارد کردن این وسایل اقدام کنند.

طبق تبصره ۹۱ کار فرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهند و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.

افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشند.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند: